PHILA DLOZI – Ekhayakomama Lyrics

PHILA DLOZI – Ekhayakomama Lyrics

Ekhaya komama lapho I ndaba isala khona
Ngthe ma ngihamba endleleni Ngahlangana nekhehla elidala
Lathi mtanami sondela Lana Konakele lapho o
Phuma khon Ngthe mangi hamba endleleni
Lathi mtanami sondela Lana Konakele lapho ophuma khonaEkhaya komama lapho
Indaba Isala khona Ekhaya komama lapho indaba Isala khona
Bathi indlu yegagu iyanetha (Angena amanzi endlini angena amanzi endlini)

Bengisola abathakathi (I sandla semfene isandla semfene)
Kanti indaba isekhaya komama (iphi inkaba iphi inkaba)
Bengilele ebsuku phakathi kwamabili Kwafika lelo khehla lathi lelo
Dlozi olithethayo Aksilona elakho
(sondelani no Xulu sondelani boxhabhashe sondelani boxulu sondelani no chabhashe)
Ohhhhohh!!!Ekhaya komama lapho indaba isala khona
Ekhaya komama lapho indaba isalakhona